JAK SE PŘIHLÁSIT

 Pokud jste se rozhodli přihlásit do naší autoškoly, musíte splnit podmínky dané zákonem, a to zejména:

podat písemnou ŽÁDOST o přijetí k výuce a výcviku

podat LÉKAŘSKÝ POSUDEK o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

splnit věkový limit pro příslušnou skupinu (výuku a výcvik lze začít 18 měsíců před dovršením věku)

mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, případně prokázat vazby na území ČR

nemít uložený zákaz řízení motorových vozidel atp. (čestné prohlášení je součástí žádosti)

v případě rozšiřující výuky a výcviku být držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění

 

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Žádost o přijetí k výuce a výcviku je třeba řádně vyplnit a nezapomenout podepsat. Žadatel mladší 18 let nesmí zapomenout

na podpis zákonného zástupce, u žadatele mladšího 15 let musí být podpis zákonného zástupce úředně ověřen. Do kolonky

adresa bydliště uvádí občan ČR adresu trvalého pobytu, cizinec adresu pobytu dle dokladu prokazující jeho trvalý nebo

přechodný pobyt.

Žádost o přijetí k výuce a výcviku se tisne na jeden list papíru!!! 

Lékařský posudek

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vyplňuje a potvrzuje praktický lékař a v den podání přihlášky nesmí být starší více jak 3 měsíce!

 

x

    +420 603 457 845